5 grunner til hvorfor arkitekter bør energisimulere bygg

Simulering av energibruk og inneklima i bygg har tradisjonelt vært forbeholdt rådgivende ingeniører. Målet har vært å dokumentere at bygget overholder byggtekniske krav og sørge for at det får det lovpålagte energimerket.

I dag handler energibruk i bygg mer og mer om energieffektivisering, fornybar energi og overgangen til lavutslippssamfunnet. Klimakrise og energiknapphet har satt fortgang på dette.

Arkitektene har en viktig rolle

Siden arkitekter kommer tidlig inn i byggeprosesser er det viktig at de har kunnskap om hvordan man prosjekterer energieffektive bygninger. 

Ved å skjønne hvordan ulike komponenter påvirker hverandre, kan arkitekter designe bedre bygninger. Da snakker vi om boliger og bygg som er energieffektive, bidrar til lavt CO2-utslipp og er kostnadseffektive i bruk.

Det er flere grunner til at arkitekter bør kunne simulere energibruk i bygninger.

1. Energieffektivitet

Ved å simulere energibruken i en bygning kan arkitekter finne løsninger som bidrar til økt energieffektivitet og redusert energiforbruk. Dette vil senke energiregningen og redusere karbonavtrykket til bygningen.

Å forstå samspillet mellom bygningskroppen og tekniske anlegg (ventilasjon, oppvarming og kjøling) er en forutsetning for å oppnå dette. Simuleringer i en tidlig fase vil gi en mulighet til å sammenligne ulike alternativer.

2. Inneklima

Verktøy for simulering av energibruk kan også brukes til å vurdere inneklimaet. Dette gjør det mulig å gjøre endringer i en tidlig fase for å sikre et godt inneklima.

For næringsbygg er det helt spesifikke krav til inneklima (basert på arbeidsmiljøloven). For å dokumentere at man overholder disse er man avhengig av å bruke et simuleringsverktøy.

3. Klimagassutslipp

Energieffektive bygninger vil også ha et betydelig lavere klimagassutslipp enn dagens byggeforskrift krever.

Både klimautfordringene og energiknappheten gjør det stadig mer aktuelt å kalkulere inn miljøkriterier i byggeprosessen. Ved å bygge nesten nullenergibygg eller plusshus går man foran og frigjør elektrisitet som andre sektorer vil ha nytte av.

4. Kostnadsbesparelser

Simulering av energibruk i en tidlig fase kan hjelpe arkitekter til å identifisere kostnadseffektive designløsninger og unngå dyre feil. Dette kan gi langsiktige besparelser for både entreprenør og eier av bygget.

Også innenfor ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tilbygg) er lønnsomhet over tid viktig å beregne. Myten om at det er dyrere å rehabilitere enn å rive og bygge nytt, er i ferd med å bli tilbakevist. Bevissthet rundt sirkulærøkonomi og besparelsen ved å bruke materialer på nytt, er én side av dette. En annen er å tenke annerledes når det kommer til energiforsyningen. I en tid med høye energikostnader er det mange tiltak som plutselig blir mer lønnsomme. Gjennom en energianalyse kan man plukke ut enøk-tiltak som gir størst besparelse i forhold til investeringskostnaden.

5. Overholdelse av forskrifter

Arkitekter bør kunne kontrollere at bygningen man tegner oppfyller de byggtekniske kravene i forskriften. Det er avgjørende for at byggesøknaden skal godkjennes i kommunen. Krav til forsvarlig energibruk og energieffektivitet for ulike bygningskategorier inngår her.

I dag er det standarden NS 3031:2014 som brukes til å dokumentere energikrav mot blant annet TEK og energimerkeordningen for bygninger. Nå er også SN-NSPEK 3031:2021 tilgjengelig. Den tar mer hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og de tekniske systemene for oppvarming, kjøling og ventilasjon. Det innebærer mer nøyaktige beregninger enn tidligere, noe som igjen betyr et sikrere beslutningsgrunnlag i både prosjekterings- og driftsfasen.

Simuleringsverktøy kan også brukes til å dokumentere mer ambisiøse kriterier som Futurebuilt og BREEAM NOR. Klimamålsetninger og stadig økende energipriser gjør at mange utbyggere setter slike krav.

Kort om Simien

Simien er Norges ledende verktøy for energiberegning av bygg. Programvaren egner seg for rådgivende ingeniører, arkitekter og andre fagpersoner som jobber med beregning av energibruk og vurdering av inneklima i bygninger.

Med Simien PRO går vi online med en skybasert versjon for brukere som utfører avanserte energianalyser, evaluerer mot FutureBuilt 2.0 og ønsker enkel fildeling, mm.

Simien 6 er programmet du trenger til energimerking av bygg og evaluering mot TEK 17.

GDPR: Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår, spore og analysere, huske preferanser, osv. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i disse informasjonskapslene. Klikk på «Info»-knappen for å lese våre retningslinjer for personvern.