Vårt plusshus i Kongsberg

Plusshus-bloggen ved Tor Helge Dokka – 1

Hei, mitt navn er Tor Helge Dokka og jeg har sammen med familien min planlagt, prosjektert, bygget og flyttet inn i et plusshus i Kongsberg. I denne bloggen vil jeg fortelle hvordan prosessen med å bygge plusshuset har vært og hvordan huset fungerer i praksis.

Tor Helge Dokka

Bakgrunn

Jeg var i mitt «forrige liv» snekker og byggmester (på 80 og 90-tallet), før jeg tok videre utdannelse til ingeniør (Oslo og Trondheim), Siv.ing (NTH) og etter hvert Dr.ing (NTNU). Jeg jobbet 13 år i SINTEF/SINTEF Byggforsk før jeg begynte i Skanska for ca. 9 år siden. I Skanska har jeg jobbet med Powerhouse-, plusshus- og lavutslippsprosjekter de siste årene, ofte med omfattende bruk av massivtre og andre trekonstruksjoner. I tillegg har jeg ledet 5-6 forskningsprosjekter med Skanska som prosjekteier.    

Sammen med min bror Kjell, har jeg siden midten av 90-tallet jobbet med utvikling av software gjennom firmaet ProgramByggerne. Det mest kjente programmet vi har utviklet er SIMIEN, som etter hvert har fått mange brukere i Norge. I 2020 slo vi oss sammen med Energiportalen og dannet selskapet Simenergi. Basert på en nyutviklet versjon av Simien (Simien 7.0) utvikler vi nå ulike web-baserte verktøyer.    

I bloggen vil jeg både snakke om valg og løsninger vi har gjort i både design- /prosjekteringsfasen og byggeprosessen. Framover vil jeg også vise hvordan bygget presterer i forhold til målsetningene og simuleringene gjort for huset. Vi har allerede ganske mye spennende resultater der reell ytelse er sammenlignet med simulert ytelse.

Om huset

Huset har et bruksareal på ca. 190 m2, fordelt på 1. etasje (76 m2), 2. etasje (hovedetasje på 102 m2) og en hems på ca. 12 m2. Vi er til daglig 5 personer som bor i huset. Litt kvalitativt vurdert så tror jeg vi har et ganske vanlig bruk av huset mht. temperatur, varmtvannsforbruk og bruk av teknisk utstyr og belysning. Vi har en Tesla Model 3 som vi i praksis kun lader med Tesla hjemmelader (mulig med 11 kW lading). Bygget er designet som et plusshus, der produsert solstrøm over året skal dekke all energibruk i huset samt 75 % av el-billadingen.

Energibruk

I figurene under vises målt energibruk (elektrisitet) sammenlignet med simulert energibruk i uke 3, 2023. Jeg vil komme mye nærmere inn på hvordan bygget er simulert og hvordan huset er instrumentert (målinger) i senere blogg-innlegg.

Figur 1 viser såkalt formålsdelt energibruk ut fra hvordan energiposter måles. Som dere ser så ligger reelt forbruk (målt) for varmepumpa betydelig lavere enn simulert. El-spesifikt forbruk (lys, utstyr og vifter) og el-billading er tilnærmet likt det som ligger i simuleringsmodellen for huset.

Figur 1: Formålsdelt energi, fordelt på elektrisitet brukt til varmepumpa, el-spesifikt forbruk til lys, utstyr og vifter, samt el-billading. Blått er målt ytelse mens grønt er simulert ytelse.

I figur 2 vises overordnet energiflyt for bygget, med egenprodusert energi (solstrøm), hva som kjøpes av energi fra nettet, hva som eksporteres av energi til nettet, hva som brukes av solstrøm i bygget (egenbruk) og såkalt netto levert energi. Hvis netto levert energi er negativ betyr det at bygget produserer mer energi enn det bruker. Netto levert energi er vist både med og uten lading. Pga. snødekke på taket er det ingen solproduksjon i uke 3, og der er derfor heller ingen eksport eller egenbruk av solstrøm.

Totalt elektrisitetsforbruk er lavere enn simulert, og det gjelder både med og uten el-billading. Uke 3 var en kald uke med -9,2 °C i gjennomsnitt og søndagen spesielt kald med gjennomsnitt på -19,6 °C. Normaltemperaturen i januar for den nye normalperioden (1991-2020) er på -4,1 °C for Kongsberg. I simuleringsmodellen i SIMIEN er det brukt klimadata for eldre normalperiode (1961-1990) med en gjennomsnittstemperatur på -7,0 °C. Energibruken er altså lavere enn forventet (simulert) på tross av at uke 3 var kaldere enn normalen.  

Figur 2: Overordnet energiflyt for bygget med produsert solstrøm, kjøpt energi, solgt energi, egenbruk solstrøm og netto levert energi. Blått er målt ytelse mens grønt er simulert ytelse.

Neste uke vil jeg skrive noe mer om overordnet designprosess for huset, og vise energibruk for uke 4.