3 grunner til at takstingeniører bør energiberegne bygg

Simulering av energibruk og inneklima i bygg har tradisjonelt vært forbeholdt byggingeniører. Målet har vært å dokumentere at bygget overholder byggtekniske krav og sørge for at det blir energimerket. I dag energiberegnes bygg like gjerne for å gjøre dem mer energieffektive.

Takstingeniører har stor påvirkning

Hvor mye en eiendom er verdt bør handle om mer enn byggets beliggenhet og tekniske tilstand i dag. Også byggets potensiale for energieffektivisering og hvilken energikarakter det kan få i morgen bør ha betydning for verdifastsettelsen.

Overgang til fornybare energikilder og samspill mellom bygningskropp og de tekniske systemene er blitt mer aktuelt. Klimakrise og energiknapphet har satt fortgang på dette.

Da gjelder det å forstå hvordan ulike energitiltak påvirker hverandre og hvilke kombinasjoner som blir lønnsomme på sikt. En byggkyndig takstmann eller takstingeniør vil ha gode forutsetninger for å gjøre slike energianalyser.

1. Lønnsom rådgivning

Å kombinere byggteknisk erfaring med kompetanse på energiberegninger kan føre til lønnsomme råd. Å gjøre energiberegninger i et bygg vil gi verdifull informasjon om hvordan det brukes. Det vil også bidra til å identifisere mulige energisparetiltak.

Det handler om å finne områder i bygningen hvor det er potensiale for å spare energi. Steder som er utsatt for varmetap, som vegger, tak og vinduer, er eksempler på dette. Dernest foreslå enkelttiltak eller kombinasjoner av tiltak som vil redusere antall kWh, strømregningen og forbedre komforten til beboerne.

Å gi konkrete anbefalinger basert på dokumentert analyse av byggets faktiske tilstand gir stor troverdighet. Med en Simien-beregning kan du analysere deg frem til de enøk-tiltakene som gir størst besparelse i forhold til investeringskostnaden. I en tid med høye energikostnader er dette blitt mye mer aktuelt.

2. Vedlikeholdsplan og grønne lån

Mange har forventninger til at nyere boliger og næringsbygg skal være klimavennlige og slippe ut lite CO2. Vi ser også at flere kommuner og utbyggere ønsker å gå foran og bygge nullutslippsbygg og plusshus. Også krav i EUs energidirektiv og taksonomi påvirker utviklingstempoet her.

Denne utviklingen har norske banker fått med seg. For å motivere boligeiere til å velge mer klimavennlige løsninger, utvikler de stadig flere grønne finansieringsprodukter. Her kan takstmenn eller takstingeniører som gjør energiberegninger bidra til å fremme bærekraftige bygg og miljøvennlige praksiser i byggebransjen.

Ved å bruke Simien til å finne ut hvilke energitiltak som vil gi bygningen en bedre energikarakter, kan den som takserer ta rollen som energirådgiver. Sammen med eier kan det settes opp en vedlikeholdsplan med Simien-beregningen som dokumentasjon og kvalitetsstempel. Det vil skape trygghet for byggeier siden energiberegningsprogrammets simulering bygger på datamodeller som er objektive.

Målet med vedlikeholdsplanen kan være å kvalifisere til såkalte grønne lån. Men det kan ta litt tid før energikarakteren er god nok til det. Å planlegge med milepæler kan derfor være smart. Investering i energibesparende tiltak kan være dyrt og må derfor tilpasses eiers økonomi og gjøres i et tempo som passer.

Flere kommuner tilrettelegger nå for lokale støtteordninger som kompletterer støtte til tiltak du kan få fra Enova. Dette i tillegg til gunstige miljølån til energibesparende tiltak kan være en god inngangsbillett til at flere tar steget ved å gjøre tiltak.

3. Verdivurdering og energimerking

Det er lovpålagt å utføre energimerking av boliger som skal selges eller leies ut. Nye boliger skal alltid være energimerket før ferdigstillelse. Når det gjelder næringsbygg er det krav om at bygninger over 1000 kvm samlet bruksareal skal ha energiattest.

Energimerking er eiers ansvar, men som takstmann eller takstingeniør med rett kompetanse kan du utføre oppgaven og sikre at eiendommene oppfyller disse kravene. Med en Simien-beregning kan du enkelt evaluere mot energimerkeordningen og fremskaffe energiattest.

Å fastslå riktig energiklasse basert på energiberegninger gir en tydelig indikasjon på hvor energieffektiv bygningen er. Dette kan være spesielt viktig når det gjelder salg eller utleie av eiendom. Det er fordi energimerkingen eller bygningens energieffektivitet kan ha en innvirkning på verdien.

Kort om Simien

Simien er Norges ledende verktøy for energiberegning av bygg. Programvaren egner seg for rådgivende ingeniører, arkitekter, takstmenn og andre fagpersoner som jobber med beregning av energibruk og vurdering av inneklima i bygninger.

Simien gjør jobben med å energimerke bygg enklere, i tillegg til å evaluere mot byggtekniske forskrifter som TEK 17 og andre standarder med krav til energieffektivitet.