NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

NB! Vi holder sommerstengt fra 15. juli til 1. august. Telefonen vil ikke bli besvart i denne perioden. Vi besvarer alle henvendelser fortløpende når vi er tilbake.

Forslag til endringene i energimerkeforskriften

Olje- og energidepartementet sendte 06.11.2023 ut et brev på offentlig høring med forslag til endringer i energimerkeforskriften for bygninger. Fristen for å uttale seg er satt til 18.12.2023 og vi i Simien AS har sendt inn vårt svar.

To menn prater sammen og tegner på en glassrute på kontoret

Ifølge høringsnotatet ønsker departementet å gjøre endringer i innholdet i energiattesten og energimerket. I tillegg foreslås endringer i bestemmelsene om;

  • hvilke bygninger som må ha energiattest
  • hvilke bygninger som må ha et sammendrag av energiattesten synlig for brukerne
  • bruk av energiattesten eller deler av den i markedsføring
  • hvilke anlegg som omfattes av kravene til energivurdering
  • fremgangsmåten ved gjennomgang av energivurdering

Innledningsvis i vårt høringssvar viser vi til at Simien AS er landets ledende teknologiselskap for energiberegninger. Vi forteller at vårt fagsystem Simien benyttes av rådgivende ingeniører, energirådgivere, takstingeniører, byggmestere og andre fageksperter som energimerker bygninger. Vi nevner også at 95 prosent av alle energimerker på næringsbygg produseres ved hjelp av Simien.  

Dernest går vi inn på hvilke endringer vi mener er relevante for oss og våre kunder. Disse er:

  • Boligbygg med flere boenheter kan nå merkes på bygningsnivå
  • Strengere krav til tiltaksliste
  • Endring av kompetansekrav

Dette er en endring vi er svært positive til.

Problemene med endringen oppstår imidlertid når man beholder det gamle systemet. For boligbygg har karakterskalaen en arealkorreksjon som skal gjøre det mulig å bygge mindre eneboliger. Her er det en systematisk feil i dagens energimerkeordning. Ved energimerking korrigeres dette etter bruksarealet i hver enkelt boenhet. Ved evaluering mot TEK er arealkorreksjonen basert på bygningens størrelse (som er korrekt). Energimerkeordningen har også en arealkorreksjon for boligblokker. Denne finnes ikke ved evaluering mot TEK.

Når man åpner for merking på bygningsnivå og samtidig tillater bruk av den gamle metoden, vil dette føre til at man systematisk får en ulempe ved å bruke merking på bygningsnivå. Midtseksjoner vil oppnå bedre karakter ved å bruke den gamle metoden. Man vil dessuten få et betydelig antall bygninger der man har en blanding av merker på bygningsnivå og merker som er gjort for den enkelte boenhet. Det bemerkes også at dette vil få konsekvenser for betingelser på grønn finansiering. I energimerkedatabasen vil også en slik todelt metodikk senke kvaliteten.

Vi foreslår at det den gamle metoden fjernes slik at det alltid merkes på bygningsnivå.

Det er positivt at vi får på plass en mer fast mal for tiltak.

Det er imidlertid et par problemer med forslaget. Slik vi forstår teksten skal enkelttiltak legges i en prioritert rekkefølge med en beregning av antatt redusert energibruk. Ulike tiltak påvirker hverandre i stor grad, så en slik liste vil derfor ofte være misvisende for byggeier hvis det er aktuelt å gjennomføre flere av tiltakene.

Det er ikke klargjort om besparelsene som vises skal bygge på en energianalyse med mest mulig reelle verdier, eller om de skal bygge på den normerte beregningen som ligger til grunn for dagens energimerkesystem. Beregnet energibruk basert på normerte verdier avviker ofte betydelig fra reell energibruk. Dette vil spesielt gi store utslag når man beregner lønnsomheten til ulike tiltak.

Den faglige gode metoden er å lage ulike tiltakspakker og vise besparelsen disse vil gi. For å vise dette er det en forutsetning at man har modeller som baserer seg på reelle verdier.

Det klargjøres i høringsnotatet at det er tilstrekkelig at virksomhetens faglige ledelse har den nødvendige kompetansen for å utføre energimerking. Simien støtter dette.

Problemet er at den nye web-servicen for energimerking forutsetter at man går inn og registrerer seg som ekspert i energimerkesystemet. Dette er en personlig registrering og ikke koblet til en virksomhet.

Vi foreslår at man åpner for å registrere virksomheter og ikke bare personer.

Del med andre
Facebook
LinkedIn
Email

Relevante saker

Kjell Dokka

Hva skjer med ny TEK?

Det generelle inntrykket etter å ha saumfart høringssvarene er at de fleste mener at endringsforslaget ikke svarer på utfordringene vi står overfor i dag, sier Kjell Dokka.

Les mer »